Therms & Conditions

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop van Formaforte-merkproducten (de “Producten”) uitgevoerd via de formaforte.com-website (de “Site”).

Producten die via de site op de markt worden gebracht, worden aan u verkocht door het bedrijf Stunning (de “Verkoper”), gevestigd in Hengelo (ov), Nederland. Het merk FORMAFORTE is een handelsmerk van Stunning. 

In deze voorwaarden betekent “ons”, “wij” of “onze” Stunning. “u” of “uw” verwijst naar de persoon die de producten via de Site koopt. Uw enige contractuele tegenpartij blijft de Verkoper. Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u een aankooporder plaatst voor een Product op de Site. Wanneer u van plan bent een inkooporder te plaatsen, moet u verklaren dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Weigering van uw kant om deze Voorwaarden te accepteren, zal u ervan weerhouden om aankooporders te plaatsen voor enig Product dat te koop wordt aangeboden op de Site. Druk dit document af en bewaar een kopie voor toekomstig gebruik.


Stunning (de “Verkoper”), met fysieke locatie te Hengelo (OV), M.A. de Ruyterstraat 1, Nederland. | Kvk 62768492 | BTW-nummer NL002257639B09.

Al uw communicatie met betrekking tot vragen over producten en/of geplaatste bestellingen dient te worden verzonden naar info@formaforte.com. Als voor hetzelfde doel ook een telefoonnummer wordt verstrekt, wordt dit weergegeven op het speciale gedeelte van de site.


Verkoop via de Site is in de eerste plaats gericht op personen die handelen in hun hoedanigheid van professional. Desondanks kunnen we af en toe verkopen toestaan aan personen die handelen in hun hoedanigheid als consument.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u dat:

a) u bent minimaal 18 jaar oud;
b) u beschikt over de volledige rechtsbevoegdheid om een verkoopcontract met de verkoper aan te gaan, in het bijzonder, en zonder enige beperking daartoe, dat u naar behoren gemachtigd bent door de bevoegde rechtspersonen, dat u niet onderworpen bent aan enige gerechtelijke of administratieve bevelen die uw hoedanigheid en/of dat u de bevoegdheid heeft om op te treden namens de persoon die wordt gepresenteerd als de daadwerkelijke contractuele tegenpartij en begunstigde van de gemaakte aankoop.


3.1. Bestellingen kunnen door u worden geplaatst als geregistreerde gebruiker, die een account heeft aangemaakt voordat u de bestelling plaatst, of als gastgebruiker. Door een geregistreerde gebruikersaccount aan te maken, kunt u in de toekomst bestellingen plaatsen door in te loggen op de Site zonder dat u bij elke nieuwe bestelling uw gegevens hoeft in te voeren. De verwerking van de gegevens in het geval van het aanmaken van een geregistreerde gebruikersaccount of van aankopen gedaan als gastgebruiker wordt beheerst door ons privacybeleid (zie art. 12 hieronder) en waar van toepassing onder voorbehoud van uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor bepaalde specifiek geïdentificeerde doeleinden.

3.2. De aankooporder drukt uw intentie en verzoek aan de verkoper uit om het (de) product(en) te kopen die in de relevante bestelling worden vermeld. De aankooporder wordt geacht te zijn afgegeven na voltooiing door u van de online aankoop, zoals u zal worden begeleid door het stapsgewijze proces te volgen in het juiste gedeelte van de Site. Bij het invoeren van de bestelling ontvangt u een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en waarin het identificatienummer van de bestelling wordt vermeld, evenals andere relevante details van het (de) bestelde Product(en), namelijk de kenmerken van de Producten, de toepasselijke prijs, inclusief BTW (indien van toepassing) en verzendkosten (indien van u afgeschreven) (hierna “Besteloverzicht”).

3.3. Houd er rekening mee dat het besteloverzicht alleen bevestigt dat we uw aankoop hebben ontvangen en daarom wordt de bestelling in dat stadium nog steeds niet door ons geaccepteerd. Alle aankooporders voor een Product zullen onderworpen zijn aan een specifieke en afzonderlijke aanvaarding door ons en zullen als aanvaard worden beschouwd (en het contract voor de online verkoop van het Product zal bijgevolg als gesloten worden beschouwd) wanneer u een afzonderlijke e-mail ontvangt die de verzending bevestigt van het Product (hierna “Verzendbevestiging”).

3.4. De prijs en andere verkoopvoorwaarden die op de Site worden weergegeven in verband met de Producten vormen geen aankoopvoorstel van ons gericht aan het grote publiek. Daarom kunnen we, hoewel we ernaar streven om aan alle verzoeken van onze klanten te voldoen, toch een door u geplaatste bestelling weigeren. In het bijzonder, en zonder enige beperking daartoe, kan uw bestelling door ons worden geweigerd:
a) in geval van onbeschikbaarheid van het (de) bestelde Product(en);
b) als we geen toestemming krijgen om de totale toepasselijke kosten van het/de Product(en) bij u in rekening te brengen in overeenstemming met een van de toepasselijke betalingsmethoden;
c) als u niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen zoals uiteengezet in paragraaf 2 hierboven;
d) wanneer op het moment van aankoop de aangegeven prijs duidelijk onjuist is als gevolg van een als zodanig herkenbare materiële fout (bijvoorbeeld prijzen die te hoog of te laag zijn in verhouding tot de prijzen die gewoonlijk worden toegepast voor hetzelfde product, tenzij er een promotie actief is die kan verklaren de op de Site getoonde prijs of verkeerd berekende btw of andere toepasselijke belastingen).

3.5. Als we een bestelling van u weigeren zoals aangegeven in paragraaf 3.5 hierboven, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door middel van een bericht over de weigering van de bestelling dat u per e-mail wordt toegestuurd en in het geval dat u al heeft betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling. Een dergelijke terugbetaling zal zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na de afwijzing van de bestelling worden uitgevoerd met behulp van dezelfde betaalmethoden die u hebt gebruikt om de betaling uit te voeren (zie artikel 6 hieronder).

3.6. Na ontvangst van de Verzendbevestiging wordt het contract voor de online verkoop van het (de) Product(en) (het “Contract”) geacht te zijn uitgevoerd en bindend voor u en de Verkoper, behalve in het geval van een materiële en herkenbare fout met betrekking tot de prijs volgens paragraaf 3.5 hierboven. In dit laatste geval behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren en de verzending te annuleren en wordt er contact met u opgenomen om op de hoogte te worden gehouden en ontvangt u een terugbetaling voor de transactie met dezelfde betaalmethoden die door u zijn gebruikt voor de online aankoop (zie artikel 6 hieronder ) onverwijld en in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na de weigering van de bestelling.


4.1. U heeft recht op het herroepingsrecht zoals uiteengezet in de onderstaande paragrafen. Als u echter handelt als een professional, behouden wij ons voor uw recht op een dergelijk herroepingsrecht niet te erkennen, mocht u dit willen uitoefenen.

4.2. U kunt het contract binnen 14 dagen na de levering van het product herroepen. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het dat u de procedure volgt die wordt beschreven in paragraaf 4.3 hieronder voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.3. U zult alle passende maatregelen nemen om het Product te behouden en u zult al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat het Product in de best mogelijke staat wordt geretourneerd, inclusief de originele onbeschadigde verpakking, handleidingen, eventuele losse artikelen en eventuele andere onderdelen. Het Product mag niet anders zijn gehanteerd dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen. In het geval dat aan deze voorwaarden is voldaan, heeft u recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het/de betrokken Product(en), in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.

4.4. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons een e-mail te sturen op het volgende adres klantenservice@formaforte.com om u terug te trekken uit de Contract. U wordt geïnformeerd over de details van de procedure met betrekking tot het retourneren van het Product. U bent verantwoordelijk voor de integriteit van het Product zolang hetzelfde goed in zijn/haar bezit is.

4.5. Als u besluit het product te retourneren en op voorwaarde dat het herroepingsrecht van het contract is uitgeoefend binnen de herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de levering van het product, vergoeden wij – met dezelfde betaalmethode die u voor de aankoop heeft gebruikt – de van u ontvangen betalingen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de door u kenbaar gemaakte keuze voor een ander type levering dan de door ons aangeboden standaard levering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u heeft ons laten weten dat u de Overeenkomst wilt herroepen. We kunnen echter wachten met terugbetaling tot we de producten hebben ontvangen waarvoor u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend of tot we het bewijs hebben ontvangen dat de geretourneerde producten naar ons zijn teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

4.6. In het geval van geldige uitoefening van het herroepingsrecht, wordt u doorverwezen om contact op te nemen met onze bevoegde koeriers om met hen de voorkeursmodaliteiten voor het afhalen van de producten af te spreken. Houd er rekening mee dat het normaal gesproken is toegestaan om het te retourneren Product zelf mee te nemen en af te leveren bij het dichtstbijzijnde inzamelpunt(en) aangegeven door de koerier. Als de ophaalservice op de gewenste locatie beschikbaar is via de aangewezen koerier, houd er dan rekening mee dat afhankelijk van het soort Producten in kwestie en/of de structurele kenmerken van de locatie waar de Producten moeten worden opgehaald, voor- ophalen aan de deur door de koerier is mogelijk niet mogelijk (bijvoorbeeld vanwege omvangrijke/zware componenten die niet kunnen worden vervoerd vanaf verdiepingen op de bovenste verdieping vanwege onbeschikbaarheid of gebruiksbeperkingen van liften).

4.7. U blijft volledig verantwoordelijk voor de betaling van de productprijs en gerelateerde kosten, inclusief verzendkosten en belastingen zoals oorspronkelijk overeengekomen, in het geval dat het geretourneerde product beschadigd is/niet goed functioneert als gevolg van oneigenlijk gebruik, nalatigheid, schade of fysieke, esthetische of wijzigingen, geknoei of onjuist onderhoud of slijtage die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Evenzo accepteren we geen retourzendingen van Producten die niet overeenkomen met de serienummers die staan vermeld op de vrachtbrief met betrekking tot de oorspronkelijke levering. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de online aangekochte Producten.

4.8. U kunt het contract niet herroepen in het geval deze aankoop ging om een maatwerk product of een product dat naar wens is aangepast. Verkoper beroept zich op artikel 230p lid 2 sub f van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel stelt dat het herroepingsrecht niet geldt voor overeenkomsten die gesloten zijn met betrekking tot de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


5.1. Wij leveren de bestelde Producten op het door u opgegeven afleveradres, normaliter binnen 2 weken vanaf de Verzendbevestiging. Hoewel we regelingen hebben getroffen om aan de vermelde levertijd te voldoen, wordt deze tijd als indicatief en niet als essentieel beschouwd, op voorwaarde dat we, in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving, de levering uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van het contract moeten verzekeren .

5.2. U ontvangt het trackingnummer van de zending in de e-mail met de verzendbevestiging of onmiddellijk daarna en kunt de status van de zending van het gekochte product controleren. Indien het (de) door u bestelde Product(en) niet na 3 weken na het sluiten van het Contract bij u zijn afgeleverd, neem dan, onverminderd de bepaling van 5.1 hierboven, contact met ons op via klantenservice@formaforte.com om te informeren naar de leveringsstatus van uw Product(en).

5.3. Bij aflevering van het Product hebben wij uw aanwezigheid of die van een persoon die bevoegd is om het Product op te halen en het relevante transportdocument voor ontvangst te ondertekenen. Als het product niet is geleverd binnen de termijnen die zijn aangegeven in de e-mail met de verzendbevestiging of daarna, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: klantenservice@formaforte.com. of, indien beschikbaar gesteld, via het telefoonnummer (indien van toepassing) dat mogelijk wordt weergegeven in het relevante gedeelte van de Site.

5.4. Indien bezorging aan de voordeur van de gewenste locatie mogelijk wordt gemaakt door de aangewezen koerier, houd er dan rekening mee dat afhankelijk van het soort Producten en/of de bouwkundige kenmerken van de locatie waar de Producten moeten worden opgehaald, voor- bezorging aan de deur door de koerier is mogelijk niet mogelijk (bijvoorbeeld vanwege omvangrijke/zware productcomponenten die niet naar de bovenste verdieping kunnen worden vervoerd vanwege onbeschikbaarheid of gebruiksbeperkingen van liften).

5.5. Bij de verzend- en bezorgservice is geen installatie inbegrepen. Sommige van onze producten bestaan uit twee of meer afzonderlijke componenten die bij installatie aan elkaar moeten worden geassembleerd. Onderdelen van producten kunnen op verschillende tijdstippen afzonderlijk worden verzonden en uw bestemming bereiken. Als een van de componenten niet wordt geleverd omdat deze ontbreekt, kunnen we de component(en) niet autonoom verzenden ter vervanging van de ontbrekende. In dat geval moet u: i) de bestelling annuleren door de gedeeltelijke leveringsfout te melden aan onze klantenservice per e-mail op klantenservice@formaforte.com of, indien beschikbaar, door het telefoonnummer te bellen zoals vermeld in het relevante deel van de Site en ii) ervoor te zorgen dat alle andere productcomponenten die daadwerkelijk zijn geleverd als onderdeel van de gedeeltelijke verzending, aan ons worden geretourneerd door hetzelfde proces te activeren als hierboven beschreven onder paragraaf 4. U ontvangt dan een terugbetaling en u kunt desgewenst nog een bestelling voor hetzelfde complexe Product bij ons plaatsen.

5.6. Het risico van verlies van en schade aan het Product, om redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, gaat op u over wanneer het Product fysiek in uw bezit is of in het bezit is van een persoon die is aangewezen om het Product namens u op te halen.


6.1. De prijzen die van toepassing zijn op de Producten zijn de prijzen die voor elk afzonderlijk Product op de Site worden vermeld, behalve in het geval van een materiële en herkenbare fout zoals uiteengezet in paragraaf 3.5 (bijvoorbeeld prijzen die te hoog of te laag zijn in verhouding tot de prijzen die gewoonlijk worden toegepast voor de hetzelfde product, tenzij er een promotie actief is die de op de site getoonde prijs of verkeerd berekende btw of andere toepasselijke belastingen kan verklaren). Tenzij anders aangegeven voordat u een bestelling plaatst, zijn Producten inclusief de toepasselijke btw, bijgewerkt naar het huidige tarief, verzendkosten en toepasselijke douanerechten.

6.2. We behouden ons het recht voor om op elk moment de prijs van de Producten en de toepasselijke verzendkosten te wijzigen, met dien verstande dat eventuele wijzigingen geen enkele invloed zullen hebben op contracten die vóór de wijziging zijn gesloten.

6.3. Betaling voor de Producten kan momenteel worden gedaan via de volgende circuits en betalingsdiensten: Ideal, American Express, Direct Debit Great Britain, Klarna, Klarna Pay Later, Mastercard, Paypal, Sofort (door Klarna), Visa.

Betalingsmethoden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Het incasseren van betalingen namens ons wordt uitgevoerd door Adyen B.V of andere providers. Houd er rekening mee dat om de geldigheid van de gebruikte kaart te verifiëren, Adyen B.V. een geldigheidscontroleproces van de kaart kan uitvoeren door een bedrag van ongeveer € 0,18 af te schrijven dat vervolgens aan u zal worden gecrediteerd.

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden voor u aan te passen . Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.


7.1. Alle op de Site gekochte Producten vallen onder een wettelijke conformiteitsgarantie van 24 maanden vanaf de leveringsdatum overeenkomstig de artikelen 128 en ff. van de Italiaanse consumentenwet (wetsbesluit 206/2005). De uitoefening van uw rechten in geval van gebrek aan overeenstemming, zoals bepaald in sectie 7.2 hieronder, is onderworpen aan een verjaringstermijn van 26 maanden vanaf de datum van levering. Als een dergelijke uitoefening mislukt, heeft u geen recht meer op de toepasselijke rechtsmiddelen.

7.2. Overeenkomstig art. 135 bis van de Consumentenwet, hebt u in geval van een gebrek aan overeenstemming van het Product het recht om het Product kosteloos in overeenstemming te laten brengen. Voor dit doel kunt u normaal gesproken kiezen tussen reparatie of vervanging van de Producten. Dit keuzerecht kan niet worden uitgeoefend indien het gekozen rechtsmiddel onmogelijk zou zijn of, in vergelijking met het andere rechtsmiddel, de Verkoper kosten zou opleggen die onevenredig zouden zijn, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zoals bepaald in art. 135 bis van de Italiaanse consumentenwet (wetsbesluit 206/2005).

7.3. Zoals uiteengezet in artikel 135 bis vierde alinea van de Consumentenwet heb je mogelijk alleen recht op een evenredige prijsvermindering of op beëindiging van het verkoopcontract wanneer de reparatie of vervanging van de Producten niet is voltooid of het duidelijk is dat dit niet zal worden voltooid of indien het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract gerechtvaardigd is. Geen enkele beëindiging is toegestaan als het gebrek aan overeenstemming slechts gering is.

7.4. Als u handelt in uw hoedanigheid van professional, heeft u geen recht op de wettelijke garantie, maar wenst u dat u gebruik kunt maken van de rechtsmiddelen die worden geboden door de wettelijke garantie die bij de Producten hoort.

7.5. Om uw rechten uit te oefenen die voortvloeien uit het gebrek aan overeenstemming van de Producten, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@formaforte.com.


8.1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen hierin, voor omstandigheden buiten onze redelijke en voorzienbare controle (hierna “Overmachtgebeurtenissen”).

8.2. Gevallen van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende omstandigheden:

a) stakingen, uitsluitingen en andere arbeidsconflicten;
b) civiele mobilisaties en opstanden, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanslagen, (al dan niet verklaarde) gewapende conflicten of dreiging of voorbereiding van conflicten;
c) branden, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of andere natuurrampen;
d) onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiemiddelen te gebruiken;
e) pandemieën en lock-downs.

8.3. De nakoming van onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin de overmachtsgebeurtenissen voortduren. We zullen alles in het werk stellen om oplossingen te vinden die de goede uitvoering van onze verplichtingen mogelijk maken, ondanks de aanhoudende overmacht.


9.1. Het niet verzoeken om naleving van een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op het recht van een van de partijen om naleving op enig later tijdstip te eisen, noch zal het afzien van de uitoefening van een recht dat voortvloeit uit een schending van deze Algemene voorwaarden een verklaring van afstand vormen. van de uitoefening van een recht dat voortvloeit uit een latere schending van dezelfde bepaling.

9.2. Geen enkele verklaring van afstand door een van de partijen van een artikel van deze Algemene voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een verklaring van afstand is en dit schriftelijk wordt meegedeeld.


Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig of ongeldig is, wordt deze niet beschouwd als onderdeel van de Algemene Voorwaarden en dit heeft geen invloed op de overige bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.


We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door een specifieke kennisgeving op de Site te plaatsen.


Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat u hier kunt raadplegen.


13.1. Op deze algemene voorwaarden en de individuele contracten waarop ze van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten is uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande doet het toepasselijke recht geen afbreuk aan eventuele dwingende waarborgen voor consumentenbescherming die van toepassing zijn op basis van collisiebeginselen die onder de Italiaanse wet zijn vastgelegd.

13.2. Voor elk geschil dat tussen u en ons zou kunnen ontstaan onder deze Algemene Voorwaarden en/of individuele Contracten, kunt u ervoor kiezen om een claim in te dienen bij de bevoegde Nederlandse rechtbank of bij de bevoegde rechtbank van uw woon- of verblijfplaats, terwijl wij alleen een claim indienen onder deze Algemene Voorwaarden en/of individuele Contracten die met u zijn gesloten voor de bevoegde rechtbank van uw woon- of verblijfplaats.

14.1 Welkomstbonus

Als u zich bij FORMAFORTE registreert, bieden wij u een eenmalige bonus van 5% die u bij uw eerste bestelling kunt gebruiken.
Een unieke vouchercode wordt u per e-mail toegestuurd bij accountregistratie.
Om uw “welkomstbonus” te activeren, voert u de vouchercode in op de afrekenpagina en klikt u op “Toepassen”.
De “welkomstbonus” is niet geldig voor maatwerk of specifieke wensen waardoor Producten als niet standaard verzonden worden.

Hulp nodig?

Contact ons via info@formaforte.com voor alle vragen gerelateerd aan onze voorwaarden.